Port Event Rendezvényügynökség Kft. Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés, általános információk 

1.1. A Port Event Rendezvényügynökség Kft. (8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 9., cégjegyzékszám: 19-09-519770, adószám: 25767832-2-19) mint adatkezelő (a továbbiakban: Port Event Kft., vagy szolgáltató, vagy adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. A Port Event Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Port Event Kft. mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzatában, Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.
 
1.2. Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a Port Event Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között.
 
1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a https://pekseg.morzsabisztro.hu  https://morzsapekseg.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehetők előre egyeztetett időpontban a telephelyén.
 
1.4. A Port Event Kft., valamint a jelen Tájékoztatóban hivatkozott adatfeldolgozók nevét, adatait, elérhetőségét a jelen Tájékoztató 7. pontja tartalmazza.
 
1.5. A Port Event Kft. az ügyfelek személyes adatait az ételszállítási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a rendelések létrehozásához, teljesítéséhez, és a rendelésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek: globális rendelési rendszer, számlázó program, stb.) használatával.
 
1.6. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Port Event Kft., mint rendelés felvevő által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő – a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: a logisztikai partner) felé.
 
1.7. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Port Event Kft., mint rendelés felvevő által közzétett szolgáltatások közvetítő rendelésfelvevő közreműködésével történő megrendelése esetén az ügyfelek adatait a közvetítő rendelésfelvevő továbbítja a Port Event Kft. felé, melyek vonatkozásában a továbbiakban a Port Event Kft. az 1.6. pontban foglaltak szerint jár el.
 
1.8. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul (pl. valamely szolgáltatás megrendelése).
 
1.9. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adatok marketing célú felhasználásához az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges, amely bármikor visszavonható.
 
1.10. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a megrendelői adatok valódiságáért, és a megrendelő adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért a szolgáltatást megrendelő ügyfelet terheli a felelősség.
 
1.11. A Port Event Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
 
1.12. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely a jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Tájékoztató 6. pontjában foglalt elérhetőségünk valamelyikére és megválaszoljuk a kérdését. 
 
2. Definíciók 
 
2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
2.2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
2. 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 
2.9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 
2.10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 
2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 
2.14. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 
2.15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
 
3. Alapelvek
 
A Port Event Kft. adatkezelése során Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett kérelmére indult eljárásban – mint például valamely utazási szolgáltatás megrendelése – a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 5 jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bek. alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Azt EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 
 
4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 
 
A Port Event Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Port Event Kft. részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése.
 
4.1. Honlap látogatás
A  pekseg.morzsabisztro.hu / morzsapekseg.hu / honlap és a Port Event Kft. által működtetett további honlapok (www.rendezvenyakademia.com ) látogatóinak adatai: 
• Az adatgyűjtés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
• Az érintettek köre: pekseg.morzsabisztro.hu / morzsapekseg.hu / weboldal látogatói 
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
• A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama.
• Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 12 hónap.
• Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Port Event Kft., és külsős marketinges partner adott interakcióra kötött szerződés alapján
• Az érintettek jogai: pekseg.morzsabisztro.hu / morzsapekseg.hu / oldalak cookie-kat alkalmaznak. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a Port Event Kft. és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a pekseg.morzsabisztro.hu / morzsapekseg.hu / weboldalak korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani. Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 8. pontjában találhatóak. A Foodworld Kft. honlapján az alábbi címeken elérhető szolgáltatók végeznek webanalitikai méréseket: www.google-analytics.com. A Foodworld Kft. honlapjain un. webjelzők (Web beacons) kerülnek használatra. Az online ügyfélszolgálat chatszerverét a Provide Support, LLC (545 Eighth Avenue, Suite 401 New York NY 10018-4307) működteti. A cég adatkezeléséről a http://www.providesupport.com címen elérhető honlapján tájékozódhat.
 
4.2. Értékesítés
• Az adatgyűjtés célja: a Port Event Kft. illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár a logisztikai partnereken keresztül, akár online úton, a rendelések leadása, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés.
• Az érintettek köre: Port Event Kft. ügyfelei
• Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Port Event Kft. munkavállalói, szerződött partnerei, logisztikai partnerei.
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása illetve annak vélelme az Infotv. 6. § (6) bekezdése alapján.
• A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, munkahely neve, munkahely címe, munkahely telefonszáma, direkt marketing (DM) hozzájáruló nyilatkozat, a megrendeléssel kapcsolatos adatok.
• Az adatkezelés időtartama: a megrendeléssel kapcsolatos igények esedékességét követő 5 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében pedig annak visszavonásáig. Amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a Foodworld Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei (logisztikai partner és egyéb marketing szerződött partner cégek) felé. A Direkt marketing üzenetek továbbítását az alábbi módokon lehet megtiltani:
– e-mail útján az info@portevent.hu /
– telefonon a +36 70 622 53 03 számon.
• Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 8. pontjában találhatóak.
 
4.3. Regisztrációs adatbázis
• Az adatgyűjtés célja: az online ügyintézés, megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése és a célzottabb kiszolgálás.
• Az érintettek köre: a Port Event Kft. adatbázisába online módon, telefonon, írásban  vagy személyesen regisztráló személyek.
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A §-a és a Grtv. 6. § (5) bekezdése.
• A kezelt adatok köre: név, cím, nem, telefonszámok, e-mail cím, munkahelyi adatok, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum.
• Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Port Event Kft. és az aktuálisan szerződött marketing tevékenységet végző partnerei.
• Az adatkezelés időtartama: az utolsó rendelést követő 5 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében annak visszavonásáig. Az adatok módosítását és törlését az info@morzsabisztro.hu e-mail címen, vagy a +36 70 622 53 03-as telefonszámon lehet kezdeményezni. A direkt marketing üzenetek továbbítását az alábbi módokon lehet megtiltani: – e-mail útján az info@morzsabisztro.hu 
• Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 8. pontjában találhatóak.
 
4.4. Morzsa Bisztró elektronikus hírlevél
• Az adatgyűjtés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, étlapokról.
• Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
• A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum
• Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Port Event Kft. és munkatársai.
• Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. Az adatok módosítását és törlését az alábbi módokon lehet kezdeményezni: – e-mail útján az info@morzsabisztro.hu  címen – telefonon a +36 70 622 53 03 számon 
• Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 8. pontjában találhatóak.
 
4.5. Reklamáció
• Az adatgyűjtés célja: az ügyfélpanaszok kivizsgálása
• Az érintettek köre: Port Event Kft. ügyfelei
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve annak vélelme az Infotv. 6. § (6) bekezdése alapján.
• A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, a rendelés időpontja, a rendelés helye, a megválaszolás ideje, módja, a kártérítés formája, illetve az áthárítható költség mértéke, dátum, aláírás.
• Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 5 év.
• Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Port Event Kft. munkavállalói.
• Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 8. pontjában találhatóak.
 
4.6. Nyereményjáték
• Az adatkezelés célja: a Foodworld által szervezett nyereményjátékon történő részvétel
• Az érintettek köre: a Port Event Kft. nyereményjátékéra regisztrálók és megrendelői
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
• A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, irányítószám, város, utca/házszám, telefonszám, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, aláírás.
• Az adatkezelés időtartama: a sorsolást követő 5 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetén annak visszavonásáig.
• Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve és településének neve tekintetében.
• Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Foodworld Kft. munkavállalói, Foodworld Kft. nyereményjáték lebonyolításában közreműködő partnerei
• Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 8. pontjában találhatóak.
 
4.7. Telefonos megkeresés
• Az Adatkezelés célja: az ügyfélszolgálat színvonalának ellenőrzése és fejlesztése.
• Az érintettek köre: a Port Event Kft.-t telefonon vagy elektronikus úton felkereső ügyfelei, és a Port Event Kft. által telefonon megkeresett személyek.
• Az adatkezelés időtartama: a telefonbeszélgetéstől számított 5 év, illetve a visszahívást igénylők megadott telefonszámai a visszahívást követően törlésre kerülnek.
• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Port Event Kft. adott tevékenységet végző munkavállalói. 
• Az Érintettek jogai az Adatkezeléssel kapcsolatban: A hozzájárulás megadása: Az Érintett az Adatkezeléshez az önkéntes hozzájárulását azzal adja meg, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésére vonatkozó tájékoztatás elhangzása után a telefonbeszélgetést lefolytatja, illetve automata hívásfogadás esetén továbblép.  
• Jogorvoslati lehetőségek a jelen Tájékoztató 8. pontjában találhatóak.
 
4.8. Szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-levelezések, ajánlatkérések.
 Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A Port Event Kft. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügyintézéstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.
 
4.9. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Port Event Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 
A Port Event Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, a 7. pont alatti adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Port Event Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás) d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 A Port Event Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Port Event Kft. az adatkezelés során megőrzi: 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
A Port Event Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Port Event Rendezvényügynökség Kft. Rövid név: Port Event Kft.
Székhely: 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 9.
Cégjegyzékszám: 19-09-519770
A bejegyző bíróság megnevezése: Veszprém megyei Törvényszék mint Cégbíróság
Adószám: 25767832-2-19
e-mail: pekseg@morzsabisztro.hu
 
7. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei
* Számlazz.hu – KBOSS.hu Kft (1031 Budapest, Záhony u. 7.
 
8. Jogorvoslati lehetőségek 
8.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján. Az érintett kérelmére a  Port Event Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Port Event Kft. költségtérítést állapít meg. A Port Event Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható- feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy hatóság elrendelte. A Port Event Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
8.2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő jogának vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A Port Event Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűnteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsónapjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A Port Event Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 
8.3. A Port Event Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
8.4. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre a Port Event Kft. székhelye alapulvételével a Fővárosi Törvényszék illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
8.5. Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06 (1) 391-1400 Fax: 06 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 

 Utolsó módosítás időpontja: 2020. november 10.